Akciós könyvek >> Részletes keresés >>
Kategóriák

regisztrálok a vásárláshoz

felhasználónév:
jelszó:
jelszó megerősítés:
e-mail cím:
telefonszám:
mobil:
hírlevél:
  hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéséhez
számlázási adatok
számla címzettje / teljes név:
ország:
város:
irányítószám:
utca cím / vagy postafiók:
szállítási adatok
szállítás címzettje / teljes név:
ország:
város:
irányítószám:
utca cím / vagy postafiók:

Hozzájáruló nyilatkozat reklám e-mail / hírlevél küldéséhez

Kijelentem, hogy a www.speedup.hu weboldalon, a webáruházban található regisztrációs kérdőív kitöltésével és a hírlevél igény bejelölésével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy részemre a Kil.hu Kft. tematikus hírlevél szolgáltatást nyújtson. Jelen nyilatkozat az elektronikus úton adott hozzájárulás megerősítése.

Kijelentem, hogy a Hozzájáruló nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzatot elolvastam, megértettem, és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Hozzájárulok, hogy a Kil.hu Kft. személyes adataimat az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra, módon, időtartamban és mértékben kezelje és részemre az általam megjelölt témakörökben reklám e-mail, hírlevél küldéséhez felhasználja.

Személyes adataimat önkéntesen és megfelelő tájékoztatást követően adtam meg, azok valóságtartalmáért én felelek.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ezen nyilatkozat útján széleskörű és mélyreható tájékoztatást kívánunk nyújtani partnereink számára a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelés, adatvédelem és adatbiztonság témakörben.

Adatvédelmi Politika:

A Kil.hu Kft. számára kiemelten fontos vásárlói személyes adatainak biztonságos kezelése. Adatvédelmi politikánk biztosítja ügyfeleinket arról, hogy adataikat a lehető legnagyobb biztonságban kezeljük. A Kil.hu Kft. webáruházában regisztrált felhasználóinak személyes adatait csak a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve kapcsolattartás céljából tárolja. Partnereink személyes adatait harmadik félnek előzetes hozzájárulás, illetve kifejezett kérés nélkül nem adjuk át, kivéve, ha a harmadik fél a szerződés teljesítésekor a Kil.hu Kft. alvállalkozójaként a vásárlási folyamat megvalósulása érdekében működik közre (pld. Posta, csomagküldő szolgálat). Ezen alvállalkozók a Kil.hu Kft. által átadott személyes adatokat (pl. szállítási név, cím) semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, továbbadni, illetve az adott megbízáson kívül bármilyen módon felhasználni.

Webáruházunkban a böngészéshez, nem egyedi ajánlatok készítéséhez nincs szükség regisztrációra, személyes adatok megadására.

A szerveren a jogszabályok alapján automatikusan naplózott látogatói adatokat az üzemeltető rögzíti, kezeli és védelmükért, biztonságukért ő felelős.

Adatvédelmi és adatbiztonsági felelősségünk a webáruházunkban található linkek segítségével meglátogatott idegen oldalakra nem terjed ki.

Az adatkezelés jogalapjai:

Részletesen az Adatvédelmi Biztos hivatalos honlapján: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=8

Magyar Köztársaság Alkotmánya
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
1992. évi LXIII. tv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi LXVI. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
Európa Tanács 108. számú Egyezménye
"ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai
1998. évi VI. tv. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2001.évi CVIII.tv.,
2008.évi XLVIII.tv.

Adatkezelés célja:

Amennyiben Ön vásárol, akkor a vásárlói felületre első alkalommal belépéshez regisztrálnia szükséges, melynek során a kérdőív kitöltésével adja meg részünkre a vásárláshoz szükséges személyes adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes., és a kért adatok köre nem haladja meg a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges személyes, illetve intézményi adatokat. Az ílymódon megadott adatokat az Ön hozzájárulása, előzetes jóváhagyása alapján és kizárólag az értékesítés lebonyolítása, a vásárlási szerződés teljesítése érdekében vesszük igénybe.

Amennyiben Ön bejelölésével előzetesen jóváhagyja, hogy hírleveleinket megküldjük az Ön részére, akkor kérése alapján ezen szolgáltatásunk nyújtása során a kérdőívünkben megadott elérhetősége segítségével lépünk Önnel kapcsolatba. Lehetőséget biztosíthatunk partnereinknek arra, hogy önkéntes alapon felmérésben, nyereményjátékban vegyenek részt. Bármely időpontban lehetősége van adatai módosítására, a hírlevél küldés jóváhagyásának törlésére, amennyiben nincs lezáratlan, folyamatban lévő vásárlása.

A kezelt adatok köre:

Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

  • Név (teljes személynév és/vagy intézményi név)
  • Cím (fizikai elérhetőséget biztosító lakcím /intézményi cím adatok: ország, város, utcanév és házszám)
  • E-mail cím
  • Telefonszám, skype, vagy más, szükség esetén tájékoztatás, egyeztetés érdekében gyors elérést biztosító kapcsolati cím (megadása a regisztráció során nem kötelező)
  • Fő érdeklődési kör (megadása vásárláshoz regisztráció során nem kötelező, a kérdés az áruféleségekre vonatkozik, kitöltése akkor javasolt, amennyiben egyértelműen és előzetesen jóváhagyja, illetve kéri a tematikus hírlevél szolgáltatást)
  • Kártya adatok (kártyával fizetés esetében ) Ezt az információt kizárólag a fizetés lebonyolítása érdekében kezeljük, és ennek során továbítjuk a kártyával fizetés lebonyolítására szerződött partner- bank/ szervezet felé. Különösen érzékeny személyes adatról lévén szó, az adatot nem őrizzük meg csak addig, amíg az a fizetés lebonyolításához feltétlenül szükséges, hacsak partnerünk kifejezetten nem kéri, előzetesen és írásban jóvá nem hagyja, hogy ezen adatokat későbbi vásárlásai lebonyolításának céljára bizalmas személyi adatként nyilvántartsuk.

Az adatgyüjtés módja:

Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

A vásárláshoz, hírlevél szolgáltatáshoz regisztráció során kérjük, hogy partnereink kérdőívünk kitöltésével önkéntesen sziveskedjenek megadni az értékesítéshez, a vásárlás lebonyolítása érdekében, a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges személyes és/vagy intézményi adataikat. Regisztrált partnereinknek egyszerű, gyors és kényelmes lehetőséget biztosítunk a megadott adatok bármely időpontban törlésére (amennyiben nincs folyamatban lévő vásárlása ), az adatok módosítására, helyesbítésére, aktualizálására. A partnerek önkéntes közreműködése révén az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.

Az adatok kezelése:

Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.A vásárláshoz történt regisztráció során, a kérdőív kitöltése eredményeként kapott adatokat bizalmasan kezeljük, partnereink előzetes hozzájárulása, kifejezett kérése nélkül harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve a vásárlás lebonyolításában partnerünk által engedélyezett közreműködő számára (pld. posta, futárszolgálat ), nem hozzuk nyilvánosságra, nem módosítjuk, az adatok illetéktelenek számára nem elérhetőek. Az adatokat nyilvántartásunkban csak a szükséges ideig őrizzük meg, a webáruházban tárolt adatokat az utolsó partnerkapcsolatot követő két év után töröljük. A partnereink által megadott adatokat külföldi félnek csak kivételes esetben, pld. a vásárlás teljesítésének érdekében, vagy egyedi ajánlat készítése érdekében, és csak az érintett partner előzetes tájékoztatása és jóváhagyása, illetve kifejezett kérése alapján adjuk át.

Az adatok tárolása, biztonság:

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Partnereink bármely időpontban törölhetik (amennyiben nincs folyamatban lévő vásárlási ügylet ), módosíthatják, aktualizálhatják a regisztrációjuk során megadott adatokat. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.A tárolt adatokhoz külső fél nem férhet hozzá, nem szerezhet tudomást a személyes adatok automatizált állományáról.

Jogorvoslat:

Partnereink jogorvoslattal élhetnek, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítjük . Az érintett kérelmére mint adatkezelő tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Ezt a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg . Az érintett, jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Kérjük, amennyiben kétsége merülne fel adatainak kiszolgáltatásával kapcsolatban, késedelem nélkül, közvetlenül velünk vegye fel a kapcsolatot személyesen, írásban vagy telefonon. Készséggel állunk rendelkezésére.

Jogorvoslati kérelem, panasz esetén illetékes hatóság:

Adatvédelmi Biztos
1051 Budapest, Nádor u. 22.
1387 Budapest, PF. 40.
Tel: (1) 475-7186
FAX: (1) 269-3541

Kil.hu Kft., a www.speedup.hu webáruház tulajdonosa

szabályzat elfogadása